STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA INFORMATYKI ŚRODOWISKA

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.   Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Informatyki Środowiska i zwane jest w dalszej części Stowarzyszeniem. Angielskojęzyczna nazwa Stowarzyszenia brzmi: Polish Environmental Informatics Society.

§2.   Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej.

§3.   Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

§4.   Siedziba Stowarzyszenia znajduje się w Warszawie.

§5.   Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada osobowość prawną. Działa na podstawie przepisów prawa polskiego oraz niniejszego statutu.

§6.   Stowarzyszenie może współpracować z krajowymi, zagranicznymi i międzynarodowymi organizacjami, o tym samym lub podobnym profilu działania.

§7.   Stowarzyszenie może być członkiem innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach i profilu działania.

§8.   Działalność Stowarzyszenia opiera się na pracy społecznej jego członków. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swoich spraw.

§9.   Stowarzyszenie może używać pieczęci i oznak oraz wszelkich znaków identyfikacji wizualnej, zgodnie z obowiązującymi w tym względzie przepisami.

 

Rozdział II
Cele i formy działania Stowarzyszenia

§10. Celami Stowarzyszenia są:

a. promowanie i popularyzowanie wiedzy o informatyce środowiska, geoinformatyce oraz możliwościach zastosowań technologii komputerowych, sieci sensorowych oraz metod i narzędzi sztucznej inteligencji w ochronie środowiska, zarządzaniu środowiskiem, gospodarce przestrzennej, wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii i podnoszeniu efektywności energetycznej,

b. integracja środowiska specjalistów z zakresu informatyki środowiska, technik informatycznych, sztucznej inteligencji, przetwarzania i analizy danych oraz systemów ochrony środowiska,

c. działalność na rzecz ochrony środowiska i wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju,

d. działalność naukowa i naukowo-techniczna, rozwój systemów informatycznych, ich podstaw merytorycznych i metodycznych oraz aplikacji praktycznych, w tym poprzez udział w krajowych i międzynarodowych projektach badawczych oraz wdrożeniowych w obszarze informatyki, ochrony środowiska i zarządzania środowiskiem, gospodarki przestrzennej, wykorzystania odnawialnych źródeł energii i podnoszenia efektywności energetycznej.

§11.  Stowarzyszenie realizuje swoje cele, zgodnie z obowiązującymi przepisami, poprzez:

a. kreowanie i popularyzację krajowych i światowych standardów w zakresie wykorzystania technologii komputerowych, metod i narzędzi sztucznej inteligencji oraz sieci sensorowych w ochronie środowiska, zarządzaniu środowiskiem,  gospodarce przestrzennej oraz wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii,

b. wspieranie oraz promowanie polityk i strategii ochrony środowiska, rozwoju zrównoważonego oraz rozwoju terytorialnego,

c.  współpracę z władzami rządowymi, samorządowymi, sektorem gospodarczym, instytucjami naukowymi i badawczymi, środkami masowego przekazu oraz osobistościami życia publicznego,

d.  uczestniczenie w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących w szczególności informatyki środowiska, wykorzystania nowych technologii w badaniach i ocenie stanu środowiska, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania  danych dotyczących środowiska,

e.  przedstawianie właściwym władzom i organom wniosków, opinii, ekspertyz i projektów aktów prawnych, związanych z celami statutowymi Stowarzyszenia,

f.  zajmowanie stanowiska w sprawach istotnych dla środowiska specjalistów informatyki środowiskowej i ochrony środowiska,

g. działania na rzecz podnoszenia bezpieczeństwa ekologicznego oraz ocen i eliminowania zagrożeń środowiska i związanego z nimi ryzyka zdrowotnego, w tym poprzez wykorzystanie technologii informatycznych,

h. tworzenie i wykorzystywanie baz danych dla potrzeb ekspertyz i realizacji projektów związanych z dziedziną ochrony środowiska i informatyki środowiska oraz geoinformatyki,

i. organizowanie i prowadzenie różnego rodzaju spotkań, w szczególności konferencji, kursów, sympozjów, wykładów, pokazów, odczytów, seminariów, warsztatów i innych form upowszechniania nauki, a także udział członków Stowarzyszenia w tego typu wydarzeniach organizowanych przez inne jednostki,

j. prowadzenie działalności związanej z organizacją targów i wystaw,

k. organizowanie konkursów, akcji promocyjnych i informacyjnych dotyczących wykorzystania technik komputerowych w zakresie ochrony środowiska, zarządzania środowiskiem i gospodarką przestrzenną,

l. prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje członków Stowarzyszenia i udział członków Stowarzyszenia w szkoleniach organizowanych przez inne jednostki,

m. prowadzenie szkoleń dla specjalistów spoza Stowarzyszenia,

n.  przyznawanie i opiniowanie nagród naukowych i organizowanie kursów naukowych,

o.  wydawanie certyfikatów, potwierdzających posiadaną wiedzę z zakresu informatyki środowiskowej, geoinformatyki i technik komputerowych,

p.  wydawanie certyfikatów potwierdzających jakość produktów z zakresu oprogramowania i systemów informatycznych służących w szczególności potrzebom ochrony środowiska, zarządzania środowiskiem i informowania o jego stanie a także potrzebom gospodarki przestrzennej,

q.  prowadzenie audytów i przeglądów z zakresu projektowania i wykorzystywania systemów informatycznych, w szczególności tworzonych lub pracujących na potrzeby zarządzania środowiskiem i jego ochrony,

r.  wymianę doświadczeń w zakresie metod działania, technik i narzędzi w obszarze zastosowań informatyki w ochronie środowiska, zarządzaniu środowiskiem i gospodarce przestrzennej,

s.  współpracę z polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi o tym samym lub podobnym charakterze,

t.  współdziałanie z organami państwowymi, rządowymi, samorządu terytorialnego, organizacjami społeczno-zawodowymi i przedstawicielami sektora gospodarczego oraz środowiska naukowego w zakresie wymiany doświadczeń i realizacji zadań w obszarze zarządzania środowiskiem i jego ochrony oraz wdrażania systemów informatycznych związanych z ochroną środowiska, gospodarką przestrzenną, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii i podnoszeniem efektywności energetycznej,

u.  nawiązywanie i poszerzanie kontaktów z krajowymi i międzynarodowymi stowarzyszeniami oraz  organizacjami o podobnym profilu działania,

v.  popularyzowanie Stowarzyszenia, głównie na rzecz zdobywania nowych członków Stowarzyszenia,

w.  prowadzenie serwisu internetowego, publikacje, w tym wydawnictwa periodyczne i inne formy upowszechniania informacji w obszarze działania Stowarzyszenia,

x.  prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinie ochrony środowiska, informatyki środowiskowej oraz metod komputerowych w zarządzaniu środowiskiem i gospodarce przestrzennej; inicjowanie i opiniowanie projektów badawczych i aplikacyjnych powiązanych z wykorzystaniem technik informatycznych w zarządzaniu środowiskiem i jego ochronie.

§12. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą, na zasadach określonych w odrębnych przepisach, jednak dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia jest przeznaczony na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków. Cała działalność statutowa Stowarzyszenia, określona w § 11, jest finansowana przez Stowarzyszenie.

 

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

§13.  Stowarzyszenie posiada członków:

a.    zwyczajnych,

b.    wspierających,

c.     honorowych.

 

§14.  Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§15.  Członek zwyczajny:

1. Członkiem zwyczajnym może być każda osoba fizyczna, mająca pełną zdolność do czynności prawnych, posiadająca odpowiednią wiedzę i kwalifikacje lub której działalność związana jest z celami statutowymi Stowarzyszenia.

2. Cudzoziemcy, bez względu na miejsce zamieszkania, mogą być członkami Stowarzyszenia zgodnie z przepisami obowiązującymi obywateli polskich.

3.  Członkiem zwyczajnym może być tylko osoba, która uzyskała rekomendację co najmniej dwóch członków stowarzyszenia.

4. Przyjęcia w poczet członków może dokonać Zarząd uchwałą podjętą w ciągu najpóźniej dwóch miesięcy od daty złożenia deklaracji członkowskiej. Wzór deklaracji członkowskiej określi Zarząd w trybie uchwały.

5. Zarząd Stowarzyszenia podejmuje uchwałę o przyjęciu bądź odmowie przyjęcia osoby w poczet członków Stowarzyszenia.

6. Od decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia osoby w poczet członków zwyczajnych Stowarzyszenia osobie tej przysługuje prawo odwołania się od uchwały Zarządu do  Walnego Zebrania członków. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Zarządu w terminie 1 miesiąca od otrzymania pisemnej decyzji Zarządu.

7. Członkowie zwyczajni mają prawo:

a.       biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,

b.       zgłaszania wniosków co do działalności Stowarzyszenia,

c.        korzystania z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

d.       udziału w zebraniach, wykładach oraz wydarzeniach organizowanych przez Stowarzyszenie.

8.       Członkowie zwyczajni mają obowiązek:

a.       aktywnego udziału w działalności Stowarzyszenia i przedsięwzięciach organizowanych przez Stowarzyszenie oraz realizacji jego celów,

b.       przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia, 

c.        nie podejmowania działań na szkodę Stowarzyszenia,

d.       regularnego opłacania składek członkowskich.

 

§16.    Członek wspierający:

1.       Członkiem wspierającym Stowarzyszenie może zostać osoba fizyczna lub prawna uznająca cele Stowarzyszenia i deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji jego celów, bez względu na jej miejsce zamieszkania i siedzibę w kraju lub za granicą.

2.       Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie podpisanej deklaracji członkowskiej.

3.       Członek wspierający ma prawo z głosem doradczym brać udział w pracach Stowarzyszenia, zgłaszać do władz Stowarzyszenia wnioski i postulaty dotyczące podejmowanych przez Stowarzyszenie zadań. W przypadku członka wspierającego będącego osobą prawną, udział w pracach Stowarzyszenia może być realizowany za pośrednictwem przedstawiciela.

4.       Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń i przestrzegania podpisanej deklaracji, statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia. Zasady relacji pomiędzy Stowarzyszeniem a członkami wspierającymi zostaną określone odrębną uchwałą Walnego Zebrania członków. 

 

§17.    Członek honorowy:

1.      Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, szczególnie zasłużona dla rozwoju informatyki środowiska, technologii komputerowych lub geoinformatyki lub która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia, bez względu na jej miejsce zamieszkania.

2.       Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie członków na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3.       Członkowie honorowi są zwolnieni ze składek członkowskich.

4.       Członkowi honorowemu może być nadana godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia. Godność tę Walne Zebranie członków może nadać osobie szczególnie zasłużonej na rzecz Stowarzyszenia, której dotychczasowa działalność jest zgodna z celami i zasadami działalności Stowarzyszenia.

5.       W tym samym czasie godność Honorowego Prezesa Stowarzyszenia może być nadana tylko jednej osobie.

6.       Do Honorowego Prezesa Stowarzyszenia stosuje się postanowienia dotyczące członków honorowych, z tym że nadanie i odebranie tej godności następuje uchwałą podjętą większością 2/3 głosów.

7.       Honorowy Prezes Stowarzyszenia ma prawo udziału w pracach wszystkich organów Stowarzyszenia z głosem doradczym.

 

§18.    Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w posiedzeniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni.

 

§19.    Ustanie członkostwa:

1.       Utrata członkostwa następuje na skutek:

a.       pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,

b.       wykluczenia przez Zarząd z powodu:

- naruszenia postanowień niniejszego statutu i nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia,

- działania na szkodę Stowarzyszenia,

- nieopłacania wymaganych składek przez okres co najmniej jednego roku, pomimo pisemnego poinformowania, w terminie 30 dni od dnia doręczenia informacji o zaleganiu z wpłatami za składki. Informacja zostanie wysłana na ostatni podany przez członka adres,

c.        śmierci członka będącego osobą fizyczną, utraty przez niego pełnej zdolności do czynności prawnych albo utraty praw publicznych,

d.       utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

2.       Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa, zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania członków w terminie 30 dni od dnia doręczenia uchwały na piśmie. Uchwała Walnego Zebrania członków jest ostateczna.

 

Rozdział IV
Władze i Organy Stowarzyszenia

§20. 1. Władzami Stowarzyszenia są:

a.       Walne Zebranie członków Stowarzyszenia, zwane dalej ”Walnym Zebraniem”,

b.       Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej ”Zarządem”,

       2. Organem kontroli Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.

 

§21.    Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej, powoływanych na okres wspólnej kadencji, trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym bezwzględną większością głosów obecnych członków Walnego Zebrania. Członkowie Walnego Zebrania mogą ustalić, w drodze głosowania, jawny tryb wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 

§22.    Mandat członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej wygasa po pierwszym
Walnym Zebraniu członków odbywającym się w roku kalendarzowym, w którym upływa okres kadencji.

 

§23.    Mandat członka Zarządu lub Komisji Rewizyjnej wygasa przed upływem kadencji z powodu:

a.       ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,

b.       pisemnej rezygnacji,

c.        odwołania przez Walne Zebranie członków uchwałą podjętą zwykłą większością głosów.

 

§24.    Jeżeli w trakcie trwania kadencji zmniejszy się liczba członków zarządu pochodzących z wyborów, to  władzom tym przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia.

 

§25.    Liczba osób dokooptowanych do Zarządu nie może przekroczyć 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

 

§26.    Jeżeli powyższy warunek jest niemożliwy do spełnienia Zarząd zwołuje Walne Zebranie członków w celu odbycia wyborów uzupełniających.

 

§27.    Walne Zebranie członków Stowarzyszenia:

1.       Walne Zebranie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. Walne Zebrania mogą być:

a.       zwyczajne,

b.       nadzwyczajne,

2.       W Walnym Zebraniu biorą udział:

a.       z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni,

b.       z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

3.       O terminie, miejscu i porządku obrad Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Zarząd zawiadamia członków na 14 dni przed terminem obrad.

4.       Powiadomienie członków o terminie posiedzenia Walnego Zebrania może odbyć się pisemnie, osobiście, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5.       Zwyczajne Walne Zebranie członków jest zwoływane co najmniej raz na rok przez Zarząd Stowarzyszenia.

6.       Nadzwyczajne Walne Zebranie członków zwoływane jest przez Zarząd:

a.       z inicjatywy Zarządu,

b.       na wniosek Komisji Rewizyjnej,

c.       na pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków.

7.       Nadzwyczajne Walne Zebranie członków musi odbyć się nie później niż 30 dni od zgłoszenia wniosku o jego zwołanie.  Do wniosku o zwołanie Walnego Zebrania członków dołącza się proponowany porządek obrad, który Zarząd obowiązany jest uwzględnić.

8.       Walne Zebranie członków uznaje się za ważne, jeżeli uczestniczy w nim co najmniej połowa ogólnej liczby członków. W razie braku kworum otwarcie Walnego Zebrania członków następuje w drugim terminie, zwołanym nie wcześniej niż 30 minut po terminie pierwszym, a jego ważność nie jest zależna od liczby obecnych na nim członków.

9.       Uchwały Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków są podejmowane w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych członków.

10.   Walne Zebranie członków pracuje według ustalonego porządku obrad. Proponowany porządek obrad może być przez Walne Zebranie członków zmieniony lub rozszerzony. Porządek nie może być rozszerzony o punkty dotyczące zmiany Statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia.

11.   Walne Zebranie Stowarzyszenia otwiera Prezes lub upoważniony przez niego członek Zarządu. Walne Zebranie członków wybiera Przewodniczącego Zebrania, a na jego wniosek także Wiceprzewodniczącego i Sekretarza, którzy prowadzą obrady Walnego Zebrania.

12.   Dopuszcza się możliwość uczestnictwa w Walnym Zebraniu za pomocą elektronicznych środków bezpośredniego porozumiewania się w postaci wideokonferencji.

13.   Udział członka za pomocą elektronicznych środków bezpośredniego porozumiewania się w Walnym Zebraniu potwierdza na liście uczestników Walnego Zebrania swoim podpisem Przewodniczący Walnego Zebrania. Przewodniczący odpowiada za identyfikację członków biorących udział w Walnym Zebraniu za pomocą elektronicznych środków bezpośredniego porozumiewania się. Na jego wniosek członkowie ci przedstawiają dokument tożsamości ze zdjęciem. Członkowie biorący udział w Walnym Zebraniu członka za pomocą elektronicznych środków bezpośredniego porozumiewania się wchodzą w skład kworum wymaganego w §27, ust.8 i mogą brać udział głosowaniach jawnych. Oddane przez nich głosy potwierdza Przewodniczący Walnego Zebrania. Nie mogą oni brać udziału w głosowaniach tajnych, przewidzianych w Statucie Stowarzyszenia.

14.   W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos Przewodniczącego Walnego Zebrania.

15.   Uchwały w sprawach osobowych, w tym w sprawach dotyczących odpowiedzialności członków Organów Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu tajnym.

16.   Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a.       określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,

b.       uchwalanie Statutu Stowarzyszenia lub jego zmiany,

c.        uchwalenie regulaminów Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

d.       udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,

e.       wybór i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

f.        wybór i odwoływanie Prezesa Zarządu,

g.       rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,

h.       rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,

i.         rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,

j.        nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia,

k.       uchwalanie wysokości składek członkowskich i trybu ich płacenia,

l.        podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, jego likwidacji i przeznaczeniu jego majątku,

m.     podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych władz Stowarzyszenia.

 

§28.    Zarząd Stowarzyszenia:

1.       Zarząd kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za swoją pracę przed Walnym Zebraniem.

2.       Zarząd składa się z trzech do pięciu osób (w tym Prezesa). Zarząd może ze swego grona wybrać Wiceprezesów, Sekretarza i Skarbnika. Funkcje członków pierwszego Zarządu Stowarzyszenia wybierane są poprzez głosowanie na spotkaniu założycielskim Stowarzyszenia. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Zarządu, w głosowaniu jawnym. W sytuacji równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

3.       Pracami Zarządu kieruje Prezes lub upoważniony przez niego Wiceprezes.

4.       Do Zarządu wybrana może być jedynie osoba, która jest w Stowarzyszeniu przynajmniej rok, bądź jest członkiem założycielem.

5.       Zarząd Stowarzyszenia zbiera się w miarę potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na 6 miesięcy.

6.       Obrady Zarządu mogą odbywać się za pośrednictwem elektronicznych środków bezpośredniego porozumiewania się.

7.       Do zakresu działania Zarządu należy:

a.       realizowanie zadań statutowych zgodnie z wytycznymi, uchwałami i zaleceniami Walnego Zebrania członków,

b.       kierowanie działalnością Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania członków,

c.        sporządzanie i uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej i budżetu Stowarzyszenia,

d.       przedstawiania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zebraniu członków,

e.       reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu,

f.        zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia i podejmowanie uchwał w sprawie dotacji, darowizn, spadków, zapisów, środków pochodzących z ofiarności publicznej (przy przestrzeganiu obowiązujących przepisów w tym zakresie) i prywatnej, dotacji i kontraktów,

g.       podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,

h.       powoływanie komisji, zespołów oraz określanie ich zadań,

i.         zwoływanie Walnego Zebrania członków,

j.         ustalanie wysokości wynagrodzeń za pracę na rzecz Stowarzyszenia,

k.       podejmowanie uchwał o rozpoczęciu prowadzenia przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej lub zaprzestaniu jej prowadzenia,

l.         organizacja i prowadzenie działalności gospodarczej, jeśli działalność taka jest prowadzona,

m.     podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania, skreślania i wykluczania członków,

n.       prowadzenie dokumentacji członkowskiej,

o.       wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godności członka honorowego Stowarzyszenia.

8.       W sprawach dotyczących zatrudnienia pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia może składać jednoosobowo Prezes lub wiceprezes Zarządu.

9.       Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, za wyjątkiem §28, ust.8.

10.   Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes lub upoważniony członek Zarządu.

11.   Skarbnik prowadzi kasę i sprawy rachunkowe Stowarzyszenia, czuwa nad zobowiązaniami terminowymi i wpłatami składek.

12.   Sekretarz sporządza protokoły z zebrań, prowadzi dokumentację Stowarzyszenia, w tym wszelkie ewidencje i korespondencję Stowarzyszenia.

13.   Do obsługi administracyjnej Stowarzyszenia Zarząd może zatrudniać pracowników, którzy tworzą Biuro Stowarzyszenia.

 

§29.    Komisja Rewizyjna:

1.       Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Stowarzyszenia i składa się z trzech, pięciu lub siedmiu osób.

2.       Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.

3.       Członkowie Komisji Rewizyjnej:

a.       nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia,

b.       nie mogą pozostawać z członkami Zarządu w stosunku małżeństwa, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej.

4.       Wybranie do składu Komisji Rewizyjnej osoby wbrew postanowieniom ust. 3 jest nieważne. Wystąpienie okoliczności, o których mowa w ust. 3 w trakcie kadencji Komisji Rewizyjnej jest równoznaczne z pisemną rezygnacją członka Komisji, którego okoliczność ta dotyczy.

5.       Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo:

a.       uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,

b.       wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania członków lub zebrania Zarządu.

6.       Uchwały Komisji Rewizyjnej mogą być podejmowane, jeżeli wszyscy jej członkowie zostali zaproszeni z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem w przypadku posiedzeń, i z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni roboczych w przypadku zebrań roboczych, a w posiedzeniu uczestniczy co najmniej połowa członków. Uchwały Komisji Rewizyjnej są podejmowane zwykłą większością głosów. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniu przy użyciu elektronicznych środków bezpośredniego porozumiewania się. Za zgodą wszystkich członków Komisji Rewizyjnej, uchwały mogą być podjęte bez odbycia posiedzenia.

7.       Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:

a.     kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,

b.    przeprowadzenia co najmniej raz w roku kontroli merytorycznej i finansowej działalności Zarządu,

c.     przedstawiania Zarządowi uwag i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych, dotyczących działalności statutowej i finansowej Stowarzyszenia,

d.    prowadzenia okresowych kontroli opłacania składek członkowskich,

e.     składania sprawozdań ze swojej działalności Walnemu Zabraniu członków,

f.      składania wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi.

8.       Członkowie Komisji wykonują swoje czynności statutowe społecznie.

9.       Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

 

Rozdział V
Majątek i Fundusze

§30.    Majątek Stowarzyszenia tworzą środki pieniężne i inne składniki majątkowe będące własnością Stowarzyszenia.

 

§31.    Majątek Stowarzyszenia powstaje:

a.       ze składek członkowskich,

b.       z darowizn, spadków, zapisów, pochodzących z ofiarności publicznej i prywatnej oraz ze sponsoringu,

c.        z dochodów z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub użytkowaniem Stowarzyszenia;

d.       z dotacji, subwencji, udziałów, akcji i lokat,

e.       z dochodów z działalności gospodarczej Stowarzyszenia, jeśli prowadzi ono taką działalność.

 

§32.    Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na rachunku bankowym Stowarzyszenia.

 

§33.    Do nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia, nieruchomości oraz dysponowania środkami Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

 

 Rozdział VI
Postanowienia końcowe

§34.    Uchwałę w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie członków większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.

 

§35.    Wniosek o umieszczenie w porządku obrad projektu uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia uchwala Walne Zebranie członków poprzedzające Zebranie, na którym uchwała ma być przedmiotem obrad.

 

§36.    Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie członków nie wyznaczy innych likwidatorów.

 

§37.    Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia zostanie podzielony zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania członków Stowarzyszenia.

 

§38.    W sprawach nie uregulowanych w Statucie zastosowanie znajdują przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.